SAFETY DATA SHEETS

Bonditioner – Blonditioner

EnglishSpanishFrench

Extreme Smoothing Styler

EnglishSpanishFrench

Gem Lites – Viral Colorwash

EnglishSpanish French

Celeb Secret Fix

English • Spanish French

Shinewash – Moisturewash

EnglishSpanish French

Viral Colorditioner

English French

Gem Lites Colorditioner

English French